Shocking allegations of mother being abused aired on Tongan radio

1

A Tongan radio station promised to call the police this morning after shocking allegations were made on air about a woman beating her mother in Maʻufanga and dragging her along the road.

Allegations about the assault were made on Radio FM 87.5 after a caller complained to the station’s talkback show.

A Police media spokesperson told Kaniva News this afternoon she was tracking down the matter from Police information unit.

The caller claimed a mother had repeatedly tried in vain to escape while her daughter beat and verbally abused her.

She alleged the mother has been dragged from a car and on the road while neighbours watched.

It was also alleged the mother, who is in her 70s, had been held against her will and forced to bathe on her own after being beaten.

It was claimed the mother was losing weight and regularly sought help from her neighbour.

At one stage the neighbour had threatened to call the Police when the daughter allegedly arrived at her home to retrieve her mother after she tried to escape while she was being beaten.

Radio host Katalina Tohi said she was shocked to hear about the incident and said the radio station would contact the Police.

“That’s cruel,” she told the caller.

The caller alleged the incidents began late last year after the mother returned from the United States, but because she respected her neighbour she had been reluctant to call Police.

She said this morning she had reached the stage where she could bear it no longer when she saw the mother being dragged inside the house and beaten.

She said they could tell when the mother was being beaten because they could hear her crying and screaming.

She said that recently, while they knew she was being beaten, they could not hear her voice, a sign she was physically losing energy and weight.

The woman appealed to the radio station to do something to help as the situation was deplorable.

She said she would not go into details on the matter, but she was willing to give evidence with her family if there was legal action to save the mother.

The main points

 • Tongan police are investigating claims a woman was beaten and dragged along the road by her daughter.
 • The investigation began after allegations about the assault were made on Radio FM 87.5 this morning after a caller complained to the station’s talkback show.
 • A Police media spokesperson told Kaniva News this afternoon she was tracking down the matter from Police information unit.
 • The caller claimed a mother had repeatedly tried in vain to escape while her daughter beat and verbally abused her.

Comments / Tālanga

comments

Powered by Facebook Comments

1 COMMENT

 1. Na’e palōmesi ha letiō ʻi Tonga ke fetuʻutaki ki he kau polisí he pongipongi ʻaneafí hili ia ha tukuakiʻi fakalilifu he ʻeá ʻo ha fefine ʻi Maʻufanga ne ne tā mo toho ʻene faʻeé he halá.

  Naʻe fai e fakamatala ki he ngaahi koviʻí tokua ko ʻení ʻi he Letiō FM87.5 hili ia ha lāunga ʻa taha ne tā ki heʻenau polokalama felaafoakí.

  Ne fakahā ʻe ha matāpule faiongoongo mei he kau Polisí ki he Ongoongo ʻa e Kanivá he hoʻatā ʻaneafí ne ne vakaiʻi e fakamatala ki he meʻá ni mei heʻenau vaʻa fakamatalá.

  Ne pehē ʻe he tokotaha ne tā ki he letioó ne toutou feinga ʻikai hano ola e fineʻeikí ke hola lolotonga hono tā mo lea koviʻi ia ʻe hono ʻofefiné.

  Ne pehē tokua ne toho e faʻeé ni mei ha kā pea ʻi he halá lolotonga ne sio e kaungāʻapí.

  Ne toe pehē ne fakapōpulaʻi e faʻeé ni ʻa ia ʻoku ʻi hono taʻu 70 nai pea fakamālohiʻi ke ʻalu ʻo kaukau hili hono taá.

  Ne toe pehē ne holo kovi ʻaupito ʻa e fineʻeikí mo toutou hola kumi tokoni ki he kaungāʻapí.

  Ne aʻu ki he tuʻunga ne fakamanaʻi ʻe he kaungāʻapí e ʻofefiné ni mo tala ange ʻe tā ki he kau polisí hili ia haʻane aʻu ange ke ʻave ʻene faʻeé hili ia ʻene hola ʻi hano tā.

  Ne ʻohovale e tokotaha ne ne fakahoko fatongia mei he letioó heʻene fanongo ki he meʻa ko ʻeni ne hokó mo ne pehē ʻe fai ʻenau ngāue ko ai.

  “Fuʻu angakovi ʻaupito ia”, ko ʻene tali atu ia ki he taha ne tā angé.

  Pehē ʻe he tokotaha telefoní ne kamata e meʻá ni he konga ki mui ʻo e taʻu kuo ʻosí hili ia ha foki mai ʻa e faʻeé ni mei ʻAmelika, ka koeʻuhī ne ne fakaʻapaʻapaʻi pe hono kaungāʻapí ko ia ne ʻikai ai ke ne loto ke fai mo lāunga leva.

  Ka ne ne pehē ʻi heʻene aʻu mai ki he pongipongi ʻaneafí ne toki ʻosi moʻoni ʻene kātaki pea ne pehē ke lāunga ā hili haʻane fanongo ne toe tā e fineʻeikí pea toho ki fale.

  Ki muʻa atú fakatatau ki he tokotaha ne lāungá ne ala fanongo atu pe ki he taimi naʻe tā aí he tangi mo e kaikaila ʻa e fineʻeikí.

  Ka ʻi he konga mai ki mui ní ne nau ʻilo pe ʻoku tā ka e ʻikai ke nau toe fanongo ki hano leʻó, ko e fakaʻilonga ʻene holo kovi ʻaupito pea ʻikai kei ai hano iví.

  Ne mātuʻaki tautapa e fefiné ni ki he letioó ke nau tokoni ʻo fai ha meʻa he ne fuʻu fakaʻofa ʻaupito e fineʻeikí pea fakalilifu e meʻa ne hokó.

  Ne ne pehē ne ʻikai fuʻu fakaikiiki ʻene fakamatalá ka ʻe loto lelei ke fakamoʻoni mo hono fāmilí ka ʻi ai ha ngāue fakalao ke haofakiʻi e moʻui ʻa e faʻē ko ʻení.