Prime Minister pays for family to travel with him on medical trip to Auckland

2
PHOTO: Prime Minister ‘Akilisi Pohiva is currently in New Zealand for medical check. Photo/ Kaniva Pacific News

Tonga’s Prime Minister ‘Akilisi Pohiva told Kaniva News in Auckland he paid for three family members to accompany him to Auckland, where he has received medical care.

The three other family members who are currently in Auckland with the Prime Minister  are his wife, First Lady Neomai, his private secretary Po’oi Pohiva and a cousin of Neomai.

The Prime Minister also paid for their stay in ‘Atalanga, the Tongan government’s residence in Epsom, Auckland.

Hon. Pohiva and his wife flew to Auckland for medical check-ups.

The Prime Minister said he caught a cold when they arrived and he was admitted to hospital during the weekend. He was later discharged.

He said this was due to the changes in warm and cold weather conditions between Tonga and Auckland.

PM’s healthcare budget

When asked whether the government had any budget for his medical care as Prime Minister of Tonga Hon. Pohiva said he had not asked for it.

“It’s up to the government to look at that, but part of the plan for our trip was for me to pay for everything while we are here in Auckland,” the Prime Minister said.

It is understood the Tongan government has a health care budget for the king and the royals, nobles, Prime Ministers and parliamentarians.

The Prime Minister looked fine and eager to talk and he said he was happy to visit New Zealand and stay in ‘Atalanga.

“This is our home in New Zealand and I am proud to come here and stay in this house,” he said.

The Prime Minister said he paid NZ$60 (TP90) a night for their stay and food.

“It supposed to be NZ$40, but I told the Tongan consul  I would pay NZ$60 to help with the upkeep of the property,” Hon. Pohiva said.

“I feel at home here at ‘Atalanga because the staff here looked after me well.”

‘Atalanga

‘Atalanga is 1.58ha property at 183 St Andrews Rd bought by the late Queen Salote in 1952 to house Tongan scholarship students studying in Auckland.

In 2010 the Late King Tupou V listed the property for sale with Bayley’s real estate agent in Auckland and it was due to be auctioned on October 28 that year.

Tongans in Auckland protested against the sale and legal action was taken in Auckland and Nuku’alofa.

The legal action in New Zealand was led by the late Tongan legal counsel Mataitini Fotu and Sione Fonua, while in Tonga it was led by ‘Akilisi Pohiva and ‘Ofa Fakalata.

The protesters argued the then NZ$9 million (TP13.4 million) property belonged to the state and not the king and that His Majesty should not try to sell it.

The king finally withdrew the sale after his legal team failed to prove that Queen Salote bought the property with her own money after the protesters’ legal team submitted to court evidence that ‘Atalanga was purchased with state money.

The Prime Minister did not say whether his government had any plans for the property, except to say: “This is our home in New Zealand.”

While he was in opposition Hon. Pohiva repeatedly argued the residence should be used for something that could generate money to cover its costs and upkeep.

The upkeep and staffing are paid from Tongan taxpayers’ money.  The property is used to house the Tonga consul and his staff who deal with diplomatic matters in New Zealand and issue Tongan passports.

The king used to stay there while he was in Auckland.

The main points

 • Tongan Prime Minister ‘Akilisi Pohiva has paid for three family members to travel with him to Auckland, where he has been receiving medical care.
 • Travelling with him are his wife, First Lady Neomai, private secretary Po’oi Pohiva and a cousin of Neomai.
 • The Prime Minister also paid for their stay in ‘Atalanga, the Tongan government’s residence in Epsom, Auckland.
 • Pohiva said he had not asked the government whether it had funds to cover the costs of his medical care.

Comments / Tālanga

comments

Powered by Facebook Comments

2 COMMENTS

 1. Fua kotoa pe ‘e he palēmiá ene folau ʻi he ʻuhinga fakafaitoʻo mai mo hono fāmilí ki Nuʻu Sila ní.

  Naʻe fakahā ʻe he Palēmiá, ʻAkilisi Pōhiva ki he Ongoongo ʻa e Kanivá ʻi ʻAokalani naʻá ne totongi mai ʻa e toko tolu ʻi hono fāmilí ke nau omi ki ʻAokalaní ni ke fai ai hono vakaiʻi fakafaitoʻo.

  Ko e toko tolu ko ʻení ko hono hoá, Neomai, ko ʻene sekelitali fakataautahá Poʻoi Pōhiva pea mo e kāsini pe ʻo Neomai.

  Naʻe toe totongi pe ʻe he Palēmiá ʻenau nofo ʻi ʻAtalangá, ʻa e ʻapi nofoʻanga ʻo e Puleʻanga Tongá ʻi Episomo, ʻAokalaní.

  Naʻe meʻa mai ʻa ʻOnapolo Pōhiva mo hono uaifí ki ʻAokalaní ni ke sio toketā.
  Naʻe pehē ʻe he Palēmiá ne maʻu ia ʻe ha kiʻi momoko heʻenau tau mai pea ne ʻave ai ia ki falemahaki lolotonga e fakaʻosinga uike kuo ʻosí. Ka ne fakaʻatā mai pe ia.

  Naʻá ne meʻa ʻo pehē ko e tupu pe mei he fetongi mei he ʻea māfana ʻi Tongá ki he momoko ʻi ʻAokalani ní.

  ʻI hano ʻeke ange pe ʻoku ʻi ai ha patiseti ʻa e puleʻangá ki hano tokangaʻi fakafaitoʻo ʻene moʻuí koeʻuhī ko e Palēmia ia ʻo Tongá naʻe pehē ʻe Pōhiva naʻe ʻikai ke ne ʻeke ʻe ia.

  Ko e toki meʻa ia ʻa e puleʻangá ke sio ki ai ka ko e konga ia e palani ʻemau folau mai ʻa kimautolu ko ʻeku totongi ʻemau meʻa kotoa lolotonga ʻemau ʻi ʻAokalani ni, ko e meʻa ia ʻa e Palēmiá.

  ʻOku mahino ʻoku ʻi ai pe ʻa e patiseti ʻa e puleʻangá ki he tauhi e moʻui ʻa e tuʻí mo e fale ʻaló, kau nōpelé, kau palēmiá mo e kau fale aleá.

  Naʻe hā moʻui lelei pe ʻa e Palēmiá pea fiefie talanoa mo ne pehē naʻá ne fiefia ke ʻaʻahi mai ki Nuʻu Silá ni mo nofo pe ʻi ʻAtalanga.

  Ko hotau ʻapi ʻeni ʻi Nuʻu Sila ní pea ʻoku ou pōlepole ke u haʻu ʻo nofo he fale ko ʻení, ko ʻene meʻá ia.

  Ne pehē ʻe he Palēmiá ʻokú ne totongi ʻa e $60 Nuʻu Sila ki he pō ʻenau nofo ʻi ʻAtalangá kau ai mo ʻenau kai.

  Naʻá ne pehē ne totonu ke ne totongi pe ʻa e $40 ka ne ne tala ange ki he koniselá ke ʻai hake pe ke $60 ke tokoni ki hono tauhi e ʻapí.

  Naʻá ne toe pehē foki ʻokú ne lata ʻi ʻAtalanga koeʻuhī ʻoku tokangaʻi lelei ia ʻe he kau ngāué.

  Ko ʻAtalangá ko ha ʻapi ʻoku feʻunga hono lahí mo ha hekitea ʻe 1.58 tuʻu he 183 St Andrews Rd peá ne fakatau ʻe Kuini Sālote kuo mamaʻó ʻi he 1952 ke nofo ai e fānau ako Tonga ne omi sikosipi ʻo ako ʻi ʻAokalaní ni.

  ʻI he 2010 ne tuʻuaki fakatau atu ai ʻe he tuʻi kuo ungafonuá, Kingi Siaosi V ʻa e ʻapí ni ʻo fakafou he kautaha fakatau fale ko e Bayley pea naʻe pau ke fakatautuki e ʻapí ʻi he ʻaho 28 ʻo ʻOkatopa 2010.

  Naʻe fakafepakiʻi ʻeni ʻe ha kau Tonga ʻi ʻAokalaní ni ʻo iku ki ha ngāue fakalao ʻi Nuʻu Silá ni mo Nukuʻalofa.

  Naʻe takiʻi e ngāue fakalao ʻi Nuʻu Sila ní ʻe he loea kuo mamaʻo atu ko Mataitini Fotu kae fakahoko e ngāue fakalao ʻi Tongá ʻe ʻAkilisi Pōhiva mo ʻOfa Fakalata.

  Naʻe fakafekikiʻi ʻe he kau fakafepakí ko e ʻapí ni ʻa ia ne feʻunga mo e $9 miliona Nuʻu Sila he taimi ko iá ko e ʻapi ia e puleʻangá kae ʻikai ko e tuʻí pea ʻoku ʻikai ai totonu ke fakatau atu ʻe Heʻene ʻAfió.

  Ne iku pe ʻo holomui e fakataú hili ia ha ʻikai lava ʻe he kau loea ʻa e tuʻi ke fakamoʻoniʻi naʻe fakatauʻaki e ʻapí ʻe he kuiní haʻane paʻanga taimi tatau lava ʻe he kau loea ia ʻa e kau fakafepakí ʻo ʻoatu e fakamoʻoni ki he fakamaauʻangá ko e paʻanga ʻa e puleʻangá ne fakatauʻaki ʻa e ʻapí.

  Kaekehe naʻe ʻikai ha lau ʻa e Palēmiá ko e hā ha palani ʻa hono puleʻangá ki he ʻapi nofoʻangá ni ka ko ʻene pehē pe : Ko hotau ʻapi ʻeni ʻi Nuʻu Sila ní.

  Lolotonga ʻene kei ʻi he faʻahi fakaangá ne toutou kikihi pe ʻa Pōhiva ʻoku totonu ke fakaʻaongaʻi e ʻapi ni ki ha meʻa ke lava ke maʻu ai ha paʻanga ke fuaʻaki e ngaahi fakamole ʻoku fai ki aí mo hono kau ngāue.

  Ko hono tauhí mo hono fakakaungāueʻí ʻoku totongi pe ia mei he tukuhau ʻa e kakai Tongá. Ko e ʻapí ni ʻoku fakaʻoangaʻi pe ke nofo ai e konisela Tongá mo ʻene kau ngāue ki hono fai e ngaahi meʻa fakatipilomētika ʻi Nuʻu Silá ni mo hono foaki e paasipooti Tongá.

  ʻOku faʻa ʻafio ai e tuʻí he taimi ne faʻa ʻi ʻAokalani ni aí.