Former Democratic MP Moʻale Fīnau  appointed Haʻapai new governor

1
Haʻapai new Governor, Moʻale Finau

Moʻale Fīnau has been elected as Haʻapai’s new governor, it has been comfirmed to Kaniva news this afternoon by the Parliament’s Chairperson of the Whole House Committee, Hon. Semisi Sika.

Finau replaced Lord Tuʻihaʻanga who has now become one of the nine representatives of the nobles in Parliament.

The former Democratic Party MP for Ha’apai 12 stood unsuccessfully in the last general election.

The Prime Minister, Hon. ʻAkilisi Pohiva holds the power to elect governors and advise the king for their appointment.

Comments / Tālanga

comments

Powered by Facebook Comments

1 COMMENT

  1. Kuo fili ʻa Moʻale Fīnau ko e Kōvana Foʻou ia maʻa e ʻOtu Haʻapai ko hano fakahā ia ʻe Sēmisi Sika ko e Sea ʻo e Komiti Kakato ʻa e Fale Alea ʻo Tongá ki he Kanivá ʻi he hoʻatā efiafi ʻo e ʻaho ní.

    Ko hono fetongi ʻeni ʻe Finau ʻa Looti Tuʻihaʻangana ʻa ia kuó ne hoko foki ia ko e fakafofonga Fale Alea ʻo e kau nōpelé maʻa Haʻapai.

    Ko Moʻale ko e mēmipa ia ʻo e Paati Temokalatí ka ne ʻikai ola ʻene feinga ʻi he fili fakamuimuí.

    ʻOku ʻi he palēmiá pe, ʻOnapolo ʻAkilisi Pōhiva ʻa e mafai ki hono fili ʻo e ongo kōvaná.