Petition points finger at top officials in Tongan police

1

A petition has been launched by about 100 Tongan police officers seeking the minister’s decision over the process of police officials’ promotion, which they termed ‘discriminatory, unfair and dishonest’.

The petitioners asked the Police Minister, Hon. Siosifa Tu'utafaiva, to revoke all promotions and remove some of the top officials from their current posts.

Hon. Tu’utafaiva says he received the petition last week.

He said it was not new for the ministry to receive petition of this kind as it had some in the past.

“It happened when ‘Akau’ola was the minister of police. It happened when Clive Edwards was minister and it happened when Chris Kelly from New Zealand was Tonga’s police commissioner,” Tu’utafaiva said in Tongan.

“I am happy they came to me with what they wanted and we had a long meeting last Friday. I will meet with them again this afternoon at 2pm to look at what I have for them in response to their petition,” the minister added.

Comments / Tālanga

comments

Powered by Facebook Comments

1 COMMENT

 1. Kuo fakahu atu ki he minisita polisi 'a Tonga, 'Onapolo Siosifa  Tu'utafaiva ha tohi tangi ‘oku tukuaki’i ai ha fakahikihiki lakanga ‘i he potungaue polisi  ‘o pehe na’e fai ‘i he funga ‘o e siokita, filifilimanako mo e ta’etotonu.

  Ko ha tohi tangi ‘eni ne paasi mai ki he Kaniva ‘oku fakamo’oni ai ha toko 101 pea ‘oku nau kole ki he minisitaa ke fakafoki e ngaahi hiki lakanga na’e fai pea ke to’o  e ni’ihi ‘o e kau ‘ofisa ‘I he ngaahi lakanga taupotu taha ‘o e potungaue mei honau fatongia. Oku tukuaki'i ha ni’ihi e kau taki ma’olunga taha ‘i he potungaue ‘oku tupu meia kinautolu 'a e ngaahi hiki lakanga 'oku fai ai 'a e mamahi 'a kinautolu ne fakamo'oni ki he tohi tangi.

  Pehe 'e he minisita polisi ne ne ma'u 'a e tohi tangi  'i he uike kuo 'osi pea ne 'osi fakahoko ha fakataha lahi ki ai mo e kau 'ofisa ko 'eni. Pehe 'e Tu'utafaiva  te nau toe  fakataha ki ai 'i he taimi 2pm 'o e 'aho ni ke 'oatu 'ene tali ki he me'a 'oku tokanga ki ai 'a e tohi tangi.

  “Kuo hokohoko mai ha ngaahi fakahikihiki lakanga he potungaue pea moe Komiti Ngaue, ki ha fa’ahinga ‘i he ‘Apiako Polisi, ‘a ia ‘oku mau tui ‘oku ho’ata mai mei ai ‘a e fa’ifa’iteliha mo e ‘ai’ainoa’ia,” ko e konga ia e tohi tangi.  

  “‘Oku mau tui foki ‘oku ‘ikai ke fu’u mahu’inga, pea ‘ikai ke tonu ia ke fai hano fakakaukau’i ‘o ha fakahikihiki lakanga ia ‘i he ngaahi va’a ko ia ‘o fakatatau ki he taumu’a ‘o e fokotu’utu’u (structure) ‘a e Potungaue Polisi ‘o anga pehe ni.

  • ‘Elia ‘oku tokanga’i ‘e he ‘Ofisa polisi ‘oku fakahikihiki.
  • Tokolahi ‘o e kau ngaue ‘oku ne tokanga’i.
  • Natula ‘o e ngaue ‘oku ne fai.
  • Lahi ‘o e ngaue ‘oku fakahoko he ‘elia ngaue.
  • Taukei mo e malava me’a ‘a e tokotaha ko ‘eni.
  • Tu’unga mo e lahi ‘o e faihia he feitu’u ‘oku tokanga’i.

  “‘Oku mau tui ‘oku fiema’u ke ma’u kotoa ‘a e ngaahi uuni me’a ‘i ‘olunga, pea toki fai hano fakakaukau’i ‘o ha fakahikihiki lakanga, ka kuo a’u ki ha tu’unga, kuo hiki lakanga ha taha ia ‘oku ‘ikai mahino, pe kuo fakapapau’i (confirmation) ‘o fakatatau ki he kupu 44(3)(a) ‘o e lao polisi fika 35/2010, koe’uhi he ‘oku te’eki ai ke fanongonongo hano fakapapau’i ‘o e to’u akoako polisi ko ‘eni ‘o a’u mai ki he ‘aho ni, pea ‘oku ha mai leva mei ai ‘a e ngaahi me’a ko ‘eni.

  • Siokita
  • Filifilimanako
  • Ta’efaitotonu

  " ‘I he ‘aho Tu’apulelulu ko hono 21 ‘o ‘Aokosi 2014, na’e fakahoko ai ha fakataha ‘a e kau ‘ofisa Komisoni, pea na’e sea ai ‘a e [taha ‘oe kau  Tokoni Komisiona]. Na’e lipooti ai mei he pule ‘o e va’a tanaki fakamatala ‘a e Potungaue Polisi ha fakamatala ‘o pehe, ‘oku ta’efiemalie ‘a e tokolahi ‘o e kau polisi, ki he founga ‘o e fakahikihiki lakanga, ‘o hange ko ia ‘oku mau lave ki ai ‘i ‘olunga. Na’e lava ke fakapapau’i ‘a e fakamatala ni mei he pule le’ole’o ‘o e ‘Apitanga Polisi Fika 1. pea mo ‘ene kau ‘Ofisa, ‘aki hono fakahoko atu ki he sea ‘o e fakataha ‘a e le’o ‘o e kau polisi mo ‘enau ta’efiemalie. Me’apango he na’e ha maI ai ‘oku ‘ikai hano tokangaekina ‘o e ta’efiemalie, pea hange ‘oku fai ha siolalo ki he kau ngaue

  Na’e makatu’unga mei heni ‘a e ‘ikai ke tuku lelei ‘a e fakataha, ‘i ha hu ki tu’a mei he fakataha ‘a e Tokoni Komisiona Polisi Le’ole’o,  pea pehe ki he pule le’ole’o ‘o e ‘Apitanga Polisi Fika 1 mo ha kau ‘ofisa komisoni kehe.

  Na’e mahino mei he fakama’opo’opo ‘a e tokoni Komisiona [na’e sea ‘i he fakataha], te ne foki mo e kaveinga ki he fakataha ‘a e Komisi pule ke nau toe sio ki ai, pea toki ui ha fakataha ke fai hano fakalelei’i ‘o e ta’efiemalie ‘oku hoko. Me’apango he na’e a’u pe ki he houa efiafi ‘o e ‘aho tatau ku ongona mai, pea mo tufaki mai ha tohi ‘ave takai (circular)  fika 60/2014 ‘o fakaha faka’ofisiale ai hono fakahikihiki lakanga ‘o ha ‘ofisa Polisi ma’ulalo(Police Constable)  ki he tu’unga Satini Polisi ‘o kamata lau mei he ‘aho 14 ‘o ‘Aokosi 2014, pea tu’uaki mai ai mo e tohi talangaue ki he tu’unga ko e ‘ofisa tokanga’i ‘a e ngaahi fiema’u ‘a e Komisiona Polisi (Staff Officer to the Commissioner of Police).

   Kuo mau lau kuo mau kole atu ‘a e ma ka e foaki mai ‘a e ngata.

  Na’e toe ‘ohake ‘I he tohi tangi ni ‘a e ngaahi me’a ko ‘eni:

  1. Ko engaahi tu’unga ko ‘eni ‘oku fai hono fakahikihiki ‘i he loto’i ‘Apiako Polisi, ‘oku mahino mai hono tu’uaki pe ‘a e ngaahi tu’unga ia ka kuo ‘osi ‘iai pe ‘a e tokotaha ia kuo ‘osi fakahangahanga ki ai.
  2. Kuo to lalo ‘aupito ‘a e fakahoko fatongia ‘a e Potungaue Polisi, he fokotu’utu’u ngaue ‘a e kau palan, pea ko hono ola ‘e fakautuutu ‘a e launga ‘a e kakai ‘o e Fonua, ka ‘oku tupu pe ia mei he lahi ‘o e loto mamahi ‘a e kau ngaue, pea ‘ikai ke fai hano tokanga’i lelei.
  3. ‘Oku hanga ‘e he fokotu’utu’u ngaue ‘a e Komisiona Polisi ‘o fakatupunga ha ngaahi va fetaaufehi’a’aki ‘i he loto’i Potungaue, ‘o iku mole ai ‘a e faa’i kavei koula ‘o e ‘ulungaanga ‘o e Tonga.
  4. ‘E fu’u faingata’a’ia ‘aupito ha Komisiona ‘e hoko mai, hono feinga’i ke fakakake ‘a e fakahoko fatongia ‘a e Potungaue, tupu mei he fu’u lahi ‘a e ta’efiemalie.

  ‘Oku mahino ‘a e mamahi ‘a kinautolu ne nau fai ‘a e tohi tangi pea na’e me’a ki ai ‘a e minisitaa ‘i he’ene faka’eke’eke mo e Kaniva ‘o ne pehe ‘oku ne ‘ilo pe na’e fuoloa e nofo ‘a e mamahi ko ‘eni ‘I he fa’ahinga ko ‘eni ka ne ‘ikai ken au lea.

  Na’e pehe ai ‘i he tohi tangi: “Kuo mau fiu hono kukuta homau loto, pea kuo mau lea ai ki homau kau taki ke nau fakahoko atu ‘emau ta’efiemalie ki he fakataha ‘a e kau ‘ofisa komisoni, ‘aia ‘oku mau tui te ne uesia lahi ‘emau fakahoko fatongia ki he kakai ‘o e Fonua”.

  Pehe foki 'e Tu'utafaiva 'oku 'ikai fo'ou 'a e fou mai 'a e Potungaue 'i he ngaahi tohi tangi peheni talu pe mei he taimi 'o 'Akau'ola, ha'u 'ia Clive Edwards pea na'e toe hoko 'i he taimi ne komisiona polisi ai 'a Chris Kelly ko e tokotaha polisi mei Nu'u Sila.