Jonah Lomu could face $20,000 fine for breach of election rule

1

Jonah Lomu’s tweet on Election Day telling his 47,800 followers he has voted for national Party has led to a complaint Election Office confirmed it has received.

Lomu could face fine of up to $20,000 for breaching the rule

The New Zealand All Blacks legend tweeted:

“@johnkeypm All the best for Tonight Get in there everyone your last chance to vote and grow NZ Go “National””.

It is an offence in New Zealand to campaign on Election Day. The prohibtion applies to websites as they do to the use of social media, such as Facebook and Twitter.

It is also illegal to publish anything that is likely to influence which candidate or party a person should, or should not, vote for.

All Blacks winger and fullback Israel Dagg, was also accused of breaching the election rule after he tweeted and told his more than 83,000 followers: “Just voted for @johnkeypm and the National party all the best for tonight #blueallday #National.”

Election office says investigation was underway after it received complaints.

Comments / Tālanga

comments

Powered by Facebook Comments

1 COMMENT

 1. Kuo fakapapauʻi mei he ʻŌfisi Filí kuó ne maʻu ha lāungaʻi ʻo e tuiti (tweet) ʻa Jonah Lomu ʻi he ʻAho Fili ʻo tala ki hono kau muimui ʻe toko 47,800 kuo ne fili ʻi he Paati Nesinolo pea fakaʻaiʻai ke nau fili ai.

  Te ne ala moʻua ki he paʻanga ʻe $20,000.

  Ko e fakalea ʻeni e tuiti ʻa e tangata ʻakapulu ʻiunioni ʻiloa ʻa Nuʻu Silá : “@johnkeypm All the best for Tonight Get in there everyone your last chance to vote and grow NZ Go “National””.

  Ko e hia ia ʻi Nuʻu Silá ni ke fai ha kemipeini ʻi he ʻaho filí. ʻOku ʻau fakataputapui ko ʻeni ki he ngaahi uepisaiti mo e ngaahi mītia fakasōsialé ʻo hangē ko e Feisipuká mo e Tuitá.

  ʻOku ʻikai fakalao foki ke pulusi ha faʻahinga meʻa ʻoku hangē ka ne uesia ʻa e kanititeiti pe paati ʻoku tonu ke fili ki ai pe ʻikai fili ki ai ha taha.

  Naʻe toe tukuakiʻi mo e kapakau mo leʻokolo ʻa e ʻOlopelekí ko Israel Dagg ki heʻene maumauʻi ʻa e lao fili hili ia ʻene tuiti ʻo tala ki hono kau muimui laka hake ʻi he toko 83,000 kuo ne osi fili ki he paati Nesinolo.

  Pehē ʻe he ʻōfisi ʻo e Filí kuo nau fakahoko ha fakatotolo hili ʻenau maʻu ʻa e lāungá.